Гарантії (порука) надаються фінансовою компанією на умовах, передбачених договором про надання гарантії (поруки), обов’язковими з яких є:

Забезпеченість.
Означає наявність у фінансової компанії права для захисту своїх інтересів, недопущення збитків від неповернення боргу через неплатоспроможність принципала.

Терміновість.
Означає, що гарантії (порука) надаються на визначений договором термін.

Повернення.
Передбачає повернення боргу принципалом у разі виконання банком платежу по гарантії (поруці).

Платність.
Передбачає, що гарантія (порука) надається за відповідну плату.

Цільове використання.
Зумовлює наявність документів, що підтверджують зобов’язання принципала, для забезпечення яких надається гарантія (порука).

Гарантія (порука) надається всім юридичним і фізичним особам, що здійснюють підприємницьку діяльність, зареєстровані як приватні підприємці і мають реальну можливість виконання зобов’язань за договором гарантії.

Вирішенню питання про надання гарантії (поруки) передує аналіз фінансово-господарської діяльності потенційного принципала, визначення його кредито- і платоспроможності. Для цього при зверненні до фінансової компанії клієнт повинен надати необхідні документи.

Розмір комісійної плати за користування гарантією (порукою) і порядок її сплати встановлюється фінансовою компанією згідно з рішенням кредитного комітету і визначається у договорі про надання гарантії (поруки).

ПРАВИЛА надання гарантій та поручительств Правила набули чинності 28-01-2016